Nakoukněte do galerie městských fotografií
 Právě se nacházíte v sekci: Ústí nad Orlicí  radnice  mestskyurad

Kdo má svátek?

Dnes má svátek: Žofie

Zítra má svátek: Přemysl
Pozítří má svátek: Aneta

Vyhledávaní
Tip na stránky

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy na stránky institucí a organizací v Ústí nad Orlicí a okolí.

Centrum pro zdravotně postižené
Dům dětí a mládeže ÚnO
Gymnázium ÚnO
EKOLA České Libchavy
Kabelová televize ÚnO
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
Krajský úřad Pardubického kraje
Malá scéna O.S.
MC Medvídek
RC Srdíčko
Města a obce v okrese
Orlickoústecká nemocnice
Občanské sdružení Brandýs ve světě
Občanské sdružení Klub Hvězdička
POLICIE ČR ÚnO
Poradna pro uživatele sociálních služeb
Region Orlicko-Třebovsko
Regionální informační servis Pardubického kraje
Sbory dobrovolných hasičů
Sdružení pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí
Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí
Tepvos ÚnO
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
TJ Basket Ústí nad Orlicí
TJ Jiskra gymnastika
Úřad práce ÚnO
Zdravotní ústav

Poradíme Vám

Kde hledat pomoc?

Potřebujete najít aktuální spojení, ubytování... poradíme Vám na čísle našeho informačního centra: 465 514 111

Centrální registr produktů a firem
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info

Regionální informační servis Pardubického kraje

Integrovaný regionální informační systém

Mapový server

Česko-polské turistické informace

Možnost vyhledání firem, výrobků a služeb

  

Oblíbená stránka

Nastavte si nás jako oblíbené

Pokud si nechcete, nebo nemůžete adresu města zapamatovat, můžete si ji vložit do oblíbených položek. Stačí jednoduše kliknout zde.

Naši partneři

Podporujeme servery

 Městský úřad


Zde naleznete "Postup Městského úřadu města Ústí nad Orlicí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


sídlo: Sychrova ulice 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 514 111
IČ: 279 676
starosta: Richard Pešek
místostarosta: Mgr. Luboš Bäuchel
místostarosta: Jiří Čepelka
místostarosta: JUDr. Zdeněk Ešpandr
tajemník MěÚ: JUDr. Eva Kalousková
provozní doba: pondělí    8,00 - 17,00
  úterý       8,00 - 14,00 možnost objednání
  středa     8,00 - 17,00
  čtvrtek     8,00 - 14,00 možnost objednání
  pátek       8,00 - 14,00 možnost objednání

V provozní době úterý, čtvrtek a pátek lze telefonicky dohodnout učast na jednání.

Odbory


Rada města zřizuje pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu tyto odbory, které jsou součástí MěÚ:

1. interní audit
2. finanční odbor
3. majetkoprávní odbor
4. odbor vnitřních věcí
5. odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
6. investiční odbor
7. odbor životního prostředí
8. odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend
9. stavební úřad
10. živnostenský úřad
11. odbor sociálních služeb
12. odbor organizační


(1) Městský úřad Ústí nad Orlicí (dále jen "úřad") je orgánem Města Ústí nad Orlicí (dále jen "město"), přičemž se ve své činnosti řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a dalšími souvisejícími obecně závaznými právními předpisy, a v jejich mezích tímto organizačním řádem.

(2) V oblasti samostatné působnosti obce úřad:
a) plní úkoly, které mu uložilo Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí (dále jen "zastupitelstvo") nebo Rada města Ústí nad Orlicí (dále jen "rada"),

b) pomáhá výborům zastupitelstva a komisím rady v jejich činnosti, a to v souladu s jednacími řády a statuty těchto orgánů.


(2) V oblasti přenesené působnosti obce vykonává úřad státní správu:
a) v základním rozsahu s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města,

b) v rozsahu pověřeného obecního úřadu,

c) v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

d) na úseku výkonu státní sociální podpory v rozsahu pověřeného obecního úřadu v místech působení dřívějších okresních úřadů pro správní obvod celého okresu, vymezený právními předpisy platnými k 31. 12. 2002.

(3) Úřad vydává rozhodnutí podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.


Organizace úřadu
(1) Úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník úřadu a další zaměstnanci města organizačně zařazení do úřadu. Zaměstnancem města, organizačně zařazeným do úřadu, se rozumí zaměstnanec města, který zastává pracovní místo, uvedené v organizační struktuře úřadu.

(2) Rada zřídila pro jednotlivé úseky činnosti odbory úřadu (dále jen "odbor"), jejichž názvy a pravomoci jsou uvedeny v části třetí tohoto organizačního řádu.

(3) Samostatné oddělení je oddělení, které není v organizační struktuře úřadu zařazeno pod některý z odborů úřadu a je podřízeno přímo starostovi nebo tajemníkovi úřadu.


Řízení úřadu
(1) V čele úřadu je starosta, který je přímo nadřízen tajemníkovi úřadu.

(2) Tajemník úřadu je zaměstnancem města a je odpovědný starostovi za plnění úkolů úřadu v samostatné i přenesené působnosti. Tajemník řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do úřadu (dále jen "pracovníci úřadu") a není-li dále stanoveno jinak, je pracovněprávně přímým nadřízeným vedoucích odborů, vedoucích samostatných oddělení a pracovníků úřadu, kteří nejsou zařazeni do žádného odboru nebo jsou zařazeni do samostatného oddělení úřadu, v jehož čele není vedoucí samostatného oddělení. Starosta je přímým nadřízeným vedoucího oddělení interního auditu.

(3) Vedoucí odboru řídí a kontroluje činnost pracovníků úřadu zařazených do jeho odboru (dále jen "pracovníci odboru") a je jejich přímým nadřízeným. Vedoucí odboru odpovídá tajemníkovi úřadu za činnost odboru. Práva a povinnosti vedoucích zaměstnanců jsou stanoveny také Pracovním řádem MěÚ Ústí nad Orlicí.

(4) Vedoucí oddělení řídí a kontroluje činnost pracovníků úřadu zařazených do jeho oddělení (dále jen "pracovníci oddělení"). Vedoucí oddělení odpovídá za činnost oddělení vedoucímu odboru, jehož je oddělení součástí; vedoucí samostatného oddělení odpovídá za činnost samostatného oddělení starostovi případně tajemníkovi úřadu.

(5) Jmenovanými funkcemi jsou: tajemník úřadu, vedoucí odborů a vedoucí samostatných oddělení; osoby zastávající jmenované funkce jsou vedoucími zaměstnanci úřadu.

(6) Při jmenování do jmenované funkce nebo určení nového vedoucího oddělení se provede předání a převzetí funkce, o čemž se vyhotoví písemný zápis (protokol o předání a převzetí funkce). Má-li předávání funkce návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se mimořádná inventarizace.


Porada vedoucích pracovníků úřadu a zásady spolupráce
(1) Pravidelně, zpravidla po jednání rady nebo zastupitelstva, se koná porada vedoucích pracovníků úřadu, které se účastní tajemník úřadu, vedoucí odborů a samostatných oddělení úřadu a další přizvané osoby (např. ředitelé obchodních společností, kde je město jediným společníkem, ředitelé příspěvkových organizací).

(2) Organizační jednotky úřadu jsou povinny, v rozsahu své působnosti a v souladu s právními předpisy, si vzájemně poskytovat potřebné informace, stanoviska a vyjádření a projednávat společně záležitosti vyžadující součinnost více organizačních jednotek úřadu. Přiměřeně tyto zásady platí pro vztahy organizačních jednotek úřadu a úřadu jako celku k Městské policii Ústí nad Orlicí, organizačním složkám města, příspěvkovým organizacím města a obchodním společnostem, kde je Město Ústí nad Orlicí jediným společníkem (dále jen "městské organizace"). Informace lze poskytovat pouze tehdy, nebrání-li jejich poskytnutí zákony upravující mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění.

Počet zaměstnanců městského úřadu stanoví usnesením rada města.

Vnitřní předpisy MěÚ

V této části najdete nejdůležitější vnitřní předpisy, kterými se při své činnosti řídí jednak orgány Města Ústí nad Orlicí (tzn. rada města, zastupitelstvo města a jeho výbory a také městský úřad), jednak občané, kteří komunikují s uvedenými orgány města.

Dodatek č. 3, kterým se mění Organizační řád Městského úřadu Ústí nad Orlicí - účinný od 1. 5. 2010

Organizační strukutra účinná od 1. 5. 2010

Organizační řád - úplné znění - účinný od 31. 8. 2009

Spisový a skartační řád Městského úřadu Ústí nad Orlicí

Směrnice pro poskytování náhrad cestovních výdajů pro zaměstnance města Ústí nad Orlicí podle zákona č. 262/2006 Sb.,zákoník práce v platném znění

Požární poplachová směrnice

Vnitřní směrnice pro hospodářské dispozice

Směrnice pro zajištění přístupu k informacím

Vnitřní směrnice pro vyřizování stížností podaných MěÚ v Ústí nad Orlicí

Vnitřní směrnice pro vyřizování peticí podaných MěÚ v Ústí nad Orlicí

Jednací řád Rady města Ústí nad Orlicí

Jednací řád Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

Statut Finančního výboru zastupitelstva města

Statut Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí

Statut Kontrolního výboru zastupitelstva města

Statut Osadního výboru

Statut útvaru interního auditu

Podpisový řád


Informace
BlueBoard.cz Homepage
Město Ústí nad Orlicí
Dotace města
Prezentace akcí 2009
Povinné informace
Plán zimní údržby
Průmyslové zóny
Partnerská města
Partnerské aktivity
Seznam škol
Informační centrum
Informační list
Tiskové zprávy
Ubytování a stravování Kalendář akcí
Události
Radnice
Městský úřad
E-podatelna a DS
Střet zájmů
Kontakty
Tiskopisy MěÚ
Zastupitelstvo města
Rada města
Rozpočet města
Veřejné zakázky
Osadní výbory
Městská policie
Vyhlášky
Nařízení
Úřední deska
Komunitní plán
Krizové řízení
Územní plán
Územní plány obcí ORP
Územně analytické podklady
Strategický plán
Plán odpadového hosp.
Investiční akce města
Kultura
Seznam akcí 2010
Tradice
HVS 2011
KHS 2010
Město v pohybu 2010
Ceny města a starosty
Klub přátel umění 2010
Klubcentrum
Malá scéna
Městské muzeum
Městská knihovna
Sport
Seznam akcí 2010
Sportovní zařízení
Tepvos
Turistika
Ústecká 21
Sociální
Domov důchodců
Stacionář
Centrum sociální péče Ubytovna Dukla
Sport
Příspěvkové
Organizační složky