Nakoukněte do galerie městských fotografií
 Právě se nacházíte v sekci: Ústí nad Orlicí  radnice  rada

Kdo má svátek?

Dnes má svátek: Žofie

Zítra má svátek: Přemysl
Pozítří má svátek: Aneta

Vyhledávaní
Tip na stránky

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy na stránky institucí a organizací v Ústí nad Orlicí a okolí.

Centrum pro zdravotně postižené
Dům dětí a mládeže ÚnO
Gymnázium ÚnO
EKOLA České Libchavy
Kabelová televize ÚnO
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
Krajský úřad Pardubického kraje
Malá scéna O.S.
MC Medvídek
RC Srdíčko
Města a obce v okrese
Orlickoústecká nemocnice
Občanské sdružení Brandýs ve světě
Občanské sdružení Klub Hvězdička
POLICIE ČR ÚnO
Poradna pro uživatele sociálních služeb
Region Orlicko-Třebovsko
Regionální informační servis Pardubického kraje
Sbory dobrovolných hasičů
Sdružení pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí
Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí
Tepvos ÚnO
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
TJ Basket Ústí nad Orlicí
TJ Jiskra gymnastika
Úřad práce ÚnO
Zdravotní ústav

Poradíme Vám

Kde hledat pomoc?

Potřebujete najít aktuální spojení, ubytování... poradíme Vám na čísle našeho informačního centra: 465 514 111

Centrální registr produktů a firem
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info

Regionální informační servis Pardubického kraje

Integrovaný regionální informační systém

Mapový server

Česko-polské turistické informace

Možnost vyhledání firem, výrobků a služeb

  

Oblíbená stránka

Nastavte si nás jako oblíbené

Pokud si nechcete, nebo nemůžete adresu města zapamatovat, můžete si ji vložit do oblíbených položek. Stačí jednoduše kliknout zde.

Naši partneři

Podporujeme servery

 Rada města


     1. Rada města (dále jen "RM") je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města (dále jen "ZM"). V oblasti přenesené působnosti přísluší RM rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

     2. RM tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů ZM. Je-li starosta nebo místostarosta odvolán z funkce nebo se této funkce vzdal, přestává být i členem RM.

     3. RM se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Může si k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena ZM a jiné osoby.

     4. RM je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů; k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.

     5. RM pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů RM, schválený pořad schůze, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze RM musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání. O námitkách člena RM proti zápisu rozhodne nejbližší schůze RM. Zápis ze schůze RM musí být uložen u městského úřadu k nahlédnutí členům ZM.

     6. RM připravuje návrhy pro jednání ZM a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

     7. RM je vyhrazeno

a) zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném ZM,

b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným ZM, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny ZM,

c) rozhodovat ve věcech města jako jediného společníka obchodní společnosti,

d) vydávat nařízení města,

e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy ZM nebo komisemi RM,

f) stanovit rozdělení pravomocí v městském úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení MěÚ,

g) na návrh tajemníka MěÚ jmenovat a odvolávat vedoucí odborů MěÚ v souladu se zvláštním zákonem,

h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise RM, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,

i) kontrolovat plnění úkolů MěÚ a komisemi v oblasti samostatné působnosti města,

j) stanovit celkový počet zaměstnanců města v MěÚ a v organizačních složkách města,

k) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti města (§ 58); tuto působnost může RM svěřit příslušnému odboru MěÚ zcela nebo zčásti,

l) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá MěÚ v samostatné působnosti a komisemi,

m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může RM svěřit příslušnému odboru MěÚ nebo příspěvkové organizaci města zcela nebo zčásti.

n) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,

o) schvalovat organizační řád MěÚ,

p) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.

     8. RM zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti města, pokud nejsou vyhrazeny ZM nebo pokud si je ZM nevyhradilo. RM nemůže svěřit starostovi ani MěÚ rozhodování v záležitostech podle odstavce 7 s výjimkou záležitostí uvedených v písm. k) a m).

     9. Je-li RM odvolána jako celek a není-li současně s tím zvolena nová RM, vykonává dosavadní RM svou pravomoc až do zvolení nové RM.

     10. Starosta zastupuje město navenek.

     11. Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání RM a podepisuje zápis z jednání RM. Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy města.

     12. Starosta pozastaví výkon usnesení RM, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání ZM.

     13. Starosta zašle krajskému úřadu usnesení, rozhodnutí a jiná opatření orgánů města, jestliže o to ředitel krajského úřadu požádá. Obdobně se postupuje v případě MV ČR.

     14. Občan města Ústí nad Orlicí, který dosáhl věku 18 let, má mimo jiné právo nahlížet do usnesení RM a komisí RM a pořizovat si z nich výpisy, právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti RM nebo ZM; je-li taková žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů města, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, právo podávat orgánům města návrhy, připomínky a podněty; podání orgány obce vyřizují bezodkladně, nejdéle do 60 dnů.

Členové rady města

Komise rady města

Jednací řád Rady města Ústí nad Orlicí zde ke stažení.

Usnesení rady města

Aktuální usnesení rady města jsou umístěna také v sekci Úřední deska.

Zde si můžete stáhnout v elektronické podobě usnesení rady města. Veškeré dokumenty jsou uložené ve formátu PDF.


Informace
BlueBoard.cz Homepage
Město Ústí nad Orlicí
Dotace města
Prezentace akcí 2009
Povinné informace
Plán zimní údržby
Průmyslové zóny
Partnerská města
Partnerské aktivity
Seznam škol
Informační centrum
Informační list
Tiskové zprávy
Ubytování a stravování Kalendář akcí
Události
Radnice
Městský úřad
E-podatelna a DS
Střet zájmů
Kontakty
Tiskopisy MěÚ
Zastupitelstvo města
Rada města
Rozpočet města
Veřejné zakázky
Osadní výbory
Městská policie
Vyhlášky
Nařízení
Úřední deska
Komunitní plán
Krizové řízení
Územní plán
Územní plány obcí ORP
Územně analytické podklady
Strategický plán
Plán odpadového hosp.
Investiční akce města
Kultura
Seznam akcí 2010
Tradice
HVS 2011
KHS 2010
Město v pohybu 2010
Ceny města a starosty
Klub přátel umění 2010
Klubcentrum
Malá scéna
Městské muzeum
Městská knihovna
Sport
Seznam akcí 2010
Sportovní zařízení
Tepvos
Turistika
Ústecká 21
Sociální
Domov důchodců
Stacionář
Centrum sociální péče Ubytovna Dukla
Sport
Příspěvkové
Organizační složky