Nakoukněte do galerie městských fotografií
 Právě se nacházíte v sekci: Ústí nad Orlicí  radnice  tiskopisy

Kdo má svátek?

Dnes má svátek: Žofie

Zítra má svátek: Přemysl
Pozítří má svátek: Aneta

Vyhledávaní
Tip na stránky

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy na stránky institucí a organizací v Ústí nad Orlicí a okolí.

Centrum pro zdravotně postižené
Dům dětí a mládeže ÚnO
Gymnázium ÚnO
EKOLA České Libchavy
Kabelová televize ÚnO
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
Krajský úřad Pardubického kraje
Malá scéna O.S.
MC Medvídek
RC Srdíčko
Města a obce v okrese
Orlickoústecká nemocnice
Občanské sdružení Brandýs ve světě
Občanské sdružení Klub Hvězdička
POLICIE ČR ÚnO
Poradna pro uživatele sociálních služeb
Region Orlicko-Třebovsko
Regionální informační servis Pardubického kraje
Sbory dobrovolných hasičů
Sdružení pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí
Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí
Tepvos ÚnO
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
TJ Basket Ústí nad Orlicí
TJ Jiskra gymnastika
Úřad práce ÚnO
Zdravotní ústav

Poradíme Vám

Kde hledat pomoc?

Potřebujete najít aktuální spojení, ubytování... poradíme Vám na čísle našeho informačního centra: 465 514 111

Centrální registr produktů a firem
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info

Regionální informační servis Pardubického kraje

Integrovaný regionální informační systém

Mapový server

Česko-polské turistické informace

Možnost vyhledání firem, výrobků a služeb

  

Oblíbená stránka

Nastavte si nás jako oblíbené

Pokud si nechcete, nebo nemůžete adresu města zapamatovat, můžete si ji vložit do oblíbených položek. Stačí jednoduše kliknout zde.

Naši partneři

Podporujeme servery

 Tiskopisy odborů Městského úřadu Ústí nad Orlicí


Zde si můžete stáhnout v elektronické podobě tiskopisy jednotlivých odborů MěÚ:

Finanční odbor


PŘIZNÁNÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ

Poplatek ze vstupného - Ohlášení akce

Poplatek ze vstupného - Vyúčtování akce

PLNÁ MOC - tombola

VYÚČTOVÁNÍ TOMBOLY

Žádost o povolení tomboly

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend


Evidence řidičů

Evidence vozidel

Agenda cestovních dokladů

Agenda evidence obyvatel

Agenda občanské průkazy

Investiční odbor


Žádost o souhlas vlastníka

Majetkoprávní odbor


Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace

Formulář žádosti o prodej pozemku

Formulář žádosti o pronájem pozemku pro právnické osoby a podnikatelé

Formulář žádosti o pronájem pozemku pro fyzické osoby

Formulář žádosti o zřízení věcného břemene

Podmínky pro udělení souhlasu Města Ústí nad Orlicí, jako vlastníka místních komunikací, k žádosti o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo osoby ZTP nebo ZTP/P (dále jen ZTP), které slouží silničnímu správnímu úřadu jako podklad pro vydání rozhodnutí

Žádost o vyjádření ke zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P

Odbor vnitřních věcí


Oznámení o konání hudební produkce

Odbor sociálních služeb

DOTACE 2010

Dotace poskytované z rozpočtu Města Ústí nad Orlicí v roce 2010.

Žádost o dotace města Ústí nad Orlicí na rok 2010.

ŽÁDOST o povolení použití znaku města na propagačních materiálech projektu, na který byla Městem Ústí nad Orlicí poskytnuta dotace. Znak města bude příjemci poskytnut na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu prokes@muuo.cz.

Vyúčtování dotace za rok 2010.

DOTACE 2009

Vyúčtování dotace za rok 2009.

Seznam výdajů/nákladů hrazených z dotace Města Ústí nad Orlicí (příloha k vyúčtování)

Informace o zpracovnání osobních údajů - součást všech žádostí

Žádost o poskytnutí jednorázového příspěvku na opatření zvláštních pomůcek

Žádost o mimořádné výhody pro občany těžce postižené na zdraví (průkaz TP, ZTP, ZTP/P)

Žádost o poskytnutí příspěvku za užívání bezbariérového bytu dle § 45 vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Žádost o poskytnutí příspěvku na zvýšené životní náklady dle § 42 vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Žádost o příspěvek na provoz motorového vozidla dle § 36 odst.1 písm. b) vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Žádost o příspěvek na provoz motorového vozidla dle § 36 odst.1 písm. a) vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Žádost o příspěvek na úpravu bytu podle § 34 vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Žádost o umístění do Domova důchodců v Ústí nad Orlicí

Žádost o příspěvek na individuální dopravu dle § 37 vyhl.MPSV ČR č.182/1991 Sb.ve znění pozd.předpisů

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle § 118 zákona č. 582/1991 Sb.o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,ve znění pozdějších předpisů

Žádost o příspěvek na zakoupení, celkovou opravu motorového vozidla*) o příspěvek na úpravu řízení motorového vozidla*) podle § 35 vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Seznam Žádostí Hmotné nouze a Sociální služby naleznete na stránkách portal.mpsv.cz - sociální tématika.Státní sociální podpora


Seznam tiskopisů používaných při podávání žádostí o dávky SSP naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.Stavební úřad


Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dur) nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území

Ohlášení odstranění

Ohlášení stavby

Oznámení o užívání stavby

Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

Oznámení stavby (pouze autorizovaným inspektorem)

Oznámení změny v užívání stavby

Rozsah a obsah dokumentace bouracich prací

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace

Žádost o stavební povolení

Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb

Žádost o územně plánovací informaci

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání rozhodnutíOdbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy


Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

ŽÁDOST o povolení použití znaku města

DOTACE 2010

Dotace poskytované z rozpočtu města Ústí nad Orlicí v roce 2010 – dotační programy a specifické podmínky (sport, školství, kultura, volnočas. aktivity aj.)

Žádost o dotaci města Ústí nad Orlicí na rok 2010 – FORMULÁŘ

Vyúčtování dotace za rok 2010 - FORMULÁŘ

ŽÁDOST ( FORMULÁŘ) o povolení použití znaku města na propagačních materiálech projektu, na který byla městem Ústí nad Orlicí poskytnuta dotace. Znak města bude příjemci poskytnut na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu prokes@muuo.cz.

DOTACE 2009

Vyúčtování dotace za rok 2009.

PAMÁTKOVÁ PÉČE

Plná moc k zastupování ve správním řízení.

Žádost o vydání závazného stanoviska - Žádost k restaurování kulturní památky.

Žádost o vydání závazného stanoviska - Žádost k obnově kulturní památky.

Žádost o vydání závazného stanoviska - Žádost na stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se na území městské památkové zóny Ústí nad Orlicí.

Odbor životního prostředí


Vodní hospodářství

Vzor žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu

Vzor žádosti o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

Vzor žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

Vzor žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů

Vzor žádosti o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

Vzor žádosti o stavební povolení k vodním dílům

Vzor žádosti o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

Vzor žádosti o povolení k užívání vodních děl

Vzor žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

Vzor žádosti o udělení souhlasu

Vzor žádosti o vyjádření

Vzor žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla

Vzor žádosti o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami

Vzor žádosti o užívání stavby vodního díla

Vzor žádosti ohlášení

Vzor žádosti o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

Vzor žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

Lesní hospodářství

Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby na lesním pozemku

Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby na pozemku do vzdálenosti do 50 m od okraje lesa

Žádost o vydání licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře - právnická osoba

Žádost o vydání licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře - fyzická osoba

Oznámení konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese

Oznámení změny odborného lesního hospodáře

Vyrozumění o těžbě dřeva podle § 33 odst. 3 lesního zákona

Žádost o dočasné odnětí lesního pozemku

Žádost o dočasné omezení využívání lesního pozemku

Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění holiny a zajištění lesního porostu

Žádost o povolení výjimky ze zákazu provádět těžbu mýtní úmyslnou v lesních porostech mladších 80-ti let

Žádost o prohlášení pozemku za pozemek lesní

Žádost o předběžné vyjádření k zalesnění pozemku

Žádost o rozhodnutí v pochybnostech o příslušnosti lesního pozemku

Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku

Žádost o trvalé odnětí lesního pozemku

Žádost o trvalé omezení využívání lesního pozemku

Rybářství

Žádost o vydání rybářského lístku

Ochrana zemědělského půdního fondu

Souhlas s navrženou trasou

Trvalé odnětí půdy - zalesnění - žádost o souhlas

Bilance skrývky a dalšího využití ornice včetně časového harmonogramu

Žádost o souhlas s navrženou trasou vedení (komunikace, dráhy, vodní cesty)

Žádost o souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Žádost o souhlas k dočasnému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Ochrana ovzduší

Vzor souhrnné provozní evidence zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů znečištování ovzduší

SPE poplatky WORD

SPE poplatky EXCEL

Ochrana přírody a krajiny

Žádost o povolení kácení dřevin

Žádost o souhlas s činností v PP Orlice

Žádost o vydání závazného stanoviska pro zalesnění

Žádost o vydání ZS k zásahu do VKP

Odpadové hospodářství

Formulář hlášení o produkci s odpady a nakládání s odpady

Přílohy k vyhlášce č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady fyzické osobě

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady právnické osobě

Samospráva

Žádost o užívání veřejného prostranství

Živnostenský úřad


Potřebné formuláře, tiskopisy a postupy jsou v elektronické podobě umístěny na internetových stránkých Ministerstva průmyslu a obchodu - www.mpo.cz.

Veškeré dokumenty jsou uložené ve formátu Microsoft ® WORD 2000 nebo ve formátu Adobe Acrobat Reader (*.pdf).

V případě, že nevlastníte sadu Microsoft ® Office, nabízíme Vám možnost volného stažení Microsoft ® WORD Viewer (3,86 MB), který Vám umožní čtení těchto dokumentů. A pro soubory PDF si stáhněte Acrobat Reader (velikost 13 MB) umístěný na tomto odkazu.Informace
BlueBoard.cz Homepage
Město Ústí nad Orlicí
Dotace města
Prezentace akcí 2009
Povinné informace
Plán zimní údržby
Průmyslové zóny
Partnerská města
Partnerské aktivity
Seznam škol
Informační centrum
Informační list
Tiskové zprávy
Ubytování a stravování Kalendář akcí
Události
Radnice
Městský úřad
E-podatelna a DS
Střet zájmů
Kontakty
Tiskopisy MěÚ
Zastupitelstvo města
Rada města
Rozpočet města
Veřejné zakázky
Osadní výbory
Městská policie
Vyhlášky
Nařízení
Úřední deska
Komunitní plán
Krizové řízení
Územní plán
Územní plány obcí ORP
Územně analytické podklady
Strategický plán
Plán odpadového hosp.
Investiční akce města
Kultura
Seznam akcí 2010
Tradice
HVS 2011
KHS 2010
Město v pohybu 2010
Ceny města a starosty
Klub přátel umění 2010
Klubcentrum
Malá scéna
Městské muzeum
Městská knihovna
Sport
Seznam akcí 2010
Sportovní zařízení
Tepvos
Turistika
Ústecká 21
Sociální
Domov důchodců
Stacionář
Centrum sociální péče Ubytovna Dukla
Sport
Příspěvkové
Organizační složky