Nakoukněte do galerie městských fotografií
 Právě se nacházíte v sekci: Ústí nad Orlicí  radnice  mestskyurad-z_106

Kdo má svátek?

Dnes má svátek: Žofie

Zítra má svátek: Přemysl
Pozítří má svátek: Aneta

Vyhledávaní
Tip na stránky

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy na stránky institucí a organizací v Ústí nad Orlicí a okolí.

Centrum pro zdravotně postižené
Dům dětí a mládeže ÚnO
Gymnázium ÚnO
EKOLA České Libchavy
Kabelová televize ÚnO
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
Krajský úřad Pardubického kraje
Malá scéna O.S.
MC Medvídek
RC Srdíčko
Města a obce v okrese
Orlickoústecká nemocnice
Občanské sdružení Brandýs ve světě
Občanské sdružení Klub Hvězdička
POLICIE ČR ÚnO
Poradna pro uživatele sociálních služeb
Region Orlicko-Třebovsko
Regionální informační servis Pardubického kraje
Sbory dobrovolných hasičů
Sdružení pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí
Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí
Tepvos ÚnO
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
TJ Basket Ústí nad Orlicí
TJ Jiskra gymnastika
Úřad práce ÚnO
Zdravotní ústav

Poradíme Vám

Kde hledat pomoc?

Potřebujete najít aktuální spojení, ubytování... poradíme Vám na čísle našeho informačního centra: 465 514 111

Centrální registr produktů a firem
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info

Regionální informační servis Pardubického kraje

Integrovaný regionální informační systém

Mapový server

Česko-polské turistické informace

Možnost vyhledání firem, výrobků a služeb

  

Oblíbená stránka

Nastavte si nás jako oblíbené

Pokud si nechcete, nebo nemůžete adresu města zapamatovat, můžete si ji vložit do oblíbených položek. Stačí jednoduše kliknout zde.

Naši partneři

Podporujeme servery

 Postup Městského úřadu města Ústí nad Orlicí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


     Ustanovení § 5 zákona o svobodném přístupu k informacím ukládá povinným subjektům za účelem informování veřejnosti ve svém sídle a o svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:

Oficiální název:

Město Ústí nad Orlicí

Důvod a způsob založení:

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí
IČO: 279676

     Počátky Města Ústí nad Orlicí spadají do druhé poloviny 13. století, kdy se za vlády Přemysla Otakara II. začala rozrůstat stará slovanská osada Oustí a dala tak základ ke vzniku dnešního města. Město má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město má vlastní majetek a finanční zdroje s kterými hospodaří samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Město spravuje své záležitosti samostatně. Při výkonu samostatné působnosti se město řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy.

     Při výkonu státní správy se řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi orgánů státní správy.

Organizační struktura:

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí – 27 členů
Rada města Ústí nad Orlicí – 9 členů
Starosta
Orgány Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí jsou výbory
Orgány Rady města Ústí nad Orlicí jsou komise
Městská policie
Městský úřad Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Organizační struktura MěÚ:

     Organizační řád platný od 15.1.2007

Kontaktní údaje:

Sídlo: Sychrova ulice 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Telefon: 465 514 111
E-mail: podatelna@muuo.cz
WWW: www.ustinadorlici.cz
starosta: Richard Pešek
místostarosta: Mgr. Luboš Bäuchel
místostarosta: Jiří Čepelka
místostarosta: JUDr. Zdeněk Ešpandr
tajemník MěÚ: JUDr. Eva Kalousková
provozní doba: pondělí 8,00 - 17,00
  úterý 8,00 - 14,00
  středa 8,00 - 17,00
  čtvrtek 8,00 - 14,00
  pátek 8,00 - 14,00

Bankovní spojení:

Případné platby můžete poukázat na č.ú.:

19-420611/0100 účet pro platby správních poplatků, místních poplatků (s výjimkou platby za odpady), pronájmů pozemků a nemovitostí a ostatních plateb na účet města. Pro tyto platby je nutno uvést správný variabilní symbol, který poplatníkům sdělí příslušný odbor městského úřadu.
27-8742210257/0100 účet pro platby místního poplatku za komunální odpad. U těchto plateb se uvádí konstantní symbol 1318 a variabilní symbol (podrobnosti zde)

IČO a DIČ:

IČO: 279676
DIČ: není

Rozpočet:

     Rozpočet města

Žádosti o informace:

     Žádost o poskytnutí informace je možné podat ústně, telefonicky nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

     Žádost je možné podat i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací a to vždy prostřednictvím elektronické podatelny na adresu: podatelna@muuo.cz. Bude-li elektronická žádost o poskytnutí informace podána na jinou elektronickou adresu není žádostí ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a odesílatel bude o tomto příslušným adresátem elektronicky vyrozuměn.

     Písemná žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel.

     Z písemné žádosti musí být zřejmé, že je určena povinnému subjektu, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

a) Fyzická osoba uvede v žádosti: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu adresu bydliště, adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

b) Právnická osoba uvede v žádosti: název, identifikační číslo, adresu sídla, adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

     Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Příjem žádostí a dalších podání:

     Žádost či stížnost lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Podání přijímá podatelna v sídle městského úřadu.

Opravné prostředky proti rozhodnutí příslušných odborů MěÚ:

     Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru, který napadené rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v příslušném zákoně, na jehož základě bylo rozhodnutí vydáno.

     Proti rozhodnutí odborů a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat odvolání.

Tiskopisy:

     Zde na tomto odkazu naleznete seznam tiskopisů řazených dle odborů, které je možno si stáhnout.

Návody na řešení nejdůležitějších životních situací:

     Zde na tomto odkazu naleznete "Návody na řešení nejdůležitějších životních situací" ve formátu PDF, které je možno si stáhnout.

Nejdůležitější předpisy:

    Mezi nejdůležitější předpisy podle nichž město jedná a rozhoduje patří zejména:

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 200/1990 sb., o přestupcích
- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

    Výše uvedené právní předpisy jsou k nahlédnutí v provozní době v kanceláři majetkoprávního odboru č. dveří 246.

Sazebník úhrad za poskytování informací:

    Poskytování informací na základě žádosti je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví pracovník příslušného odboru poskytující informace dle sazebníku:

osobní náklady: 150,- Kč / každá započatá hodina práce zaměstnance spojené s vyhledáním informace
materiálové náklady: 3,- Kč / každý list pořizované fotokopie
doručovací náklady: hodnota poštovného dle platného ceníku

    Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v pokladně městského úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet města před podáním informace. Úhrada je příjmem města.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.:

    Žádost o poskytnutí informace ze dne 11. 6. 2010

    Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 4. 2010

    Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 1. 2010

    Business Media CZ, s.r.o., IČ 28473531, Nádražní 32, Praha 5, 150 00

    OSMPB, občanské sdružení, U Hadích lázní 24, 415 01 Teplice

    Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 6. 2009

    BERGDALEN s.r.o., Voděrady, 566 01

Informační systémy používané na Městském úřadě Ústí nad Orlicí:

Informační systém Radnice VERA od společnosti VERA spol. s r.o.

Antivirový systém NOD32 od společnosti ESET software spol. s.r.o.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

    Výroční zprávu zpracovává za celý městský úřad organizační odbor nejpozději do 1. března následujícího roku a to na základě podkladů z jednotlivých odborů. Výroční zpráva je umístěna v sekci Úřední deska, kde je volně ke stažení.

Seznam organizací a organizačních složek města:

Školství, kultura a sociální oblast
Ostatní organizace
Organizační složky

Informace
BlueBoard.cz Homepage
Město Ústí nad Orlicí
Dotace města
Prezentace akcí 2009
Povinné informace
Plán zimní údržby
Průmyslové zóny
Partnerská města
Partnerské aktivity
Seznam škol
Informační centrum
Informační list
Tiskové zprávy
Ubytování a stravování Kalendář akcí
Události
Radnice
Městský úřad
E-podatelna a DS
Střet zájmů
Kontakty
Tiskopisy MěÚ
Zastupitelstvo města
Rada města
Rozpočet města
Veřejné zakázky
Osadní výbory
Městská policie
Vyhlášky
Nařízení
Úřední deska
Komunitní plán
Krizové řízení
Územní plán
Územní plány obcí ORP
Územně analytické podklady
Strategický plán
Plán odpadového hosp.
Investiční akce města
Kultura
Seznam akcí 2010
Tradice
HVS 2011
KHS 2010
Město v pohybu 2010
Ceny města a starosty
Klub přátel umění 2010
Klubcentrum
Malá scéna
Městské muzeum
Městská knihovna
Sport
Seznam akcí 2010
Sportovní zařízení
Tepvos
Turistika
Ústecká 21
Sociální
Domov důchodců
Stacionář
Centrum sociální péče Ubytovna Dukla
Sport
Příspěvkové
Organizační složky